Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Algemene ledenvergadering

members-only 600x344Aan de leden van Gemeentebelangen Drechterland,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van GBD.
De vergadering vindt plaats op woensdag 16 april en zal worden gehouden in Dorpshuis ’t Centrum aan het Twijver in Venhuizen.
Aanvang 20.00 uur.

pdfjaarvergadering 2014.pdf

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen/ ingekomen stukken
 3. Verslag ALV d.d. 28 november 2013
 4. Financieel verslag 2013
  - verslag kascommissie: de heren J. Graaf en N. Schouten
  - leden kascommissie 2014: de heren N. Schouten en A. Arnoldus
  - nieuw reservelid:
 5. Bestuurssamenstelling:
  aftredend en niet herkiesbaar: mevr. C. Zijp-Spaans (na 27 jaar bestuurslid te zijn geweest!)
  nieuw te benoemen: de heer K. Keuning

  PAUZE

 6. Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2014:
  - het resultaat
  - analyse
  - veranderingen/beleid (voorstellen en discussie
 7. De coalitievorming: mondeling verslag
 8. Mededelingen vanuit de fractie
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

  U kunt zich afmelden voor deze vergadering bij de secretaris, de heer Idso Brouwer: 06-53534688

  Namens het Bestuur:
  H.W.M. Verreijen
  voorzitter
Naar boven