Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Nieuws van de fractie

Vergadering

Nieuws van de fractie!
Nadat alle fracties eerst op de foto waren gegaan kon iets later dan normaal de raadsvergadering van maandag 27 mei 2013 beginnen. Wegens vakantie was wethouder Reus dit keer niet aanwezig. Op de agenda van de meningvormende vergadering van de Raad van Drechterland stonden enkele belangrijke zaken, zoals het Burgerinitiatief wandelpad in Oosterleek, de Startnotitie Visie haven Wijdenes, de vaststelling missie “Bewaren en laten zien en vooral de vaststelling van de Jaarstukken 2012. Na de loting volgorde discussie werd tijdens het vragenkwartiertje gelegenheid gegeven tot het stelen van vragen door de vertegenwoordigers van de fracties. Van deze gelegenheid maakten mevr. Ruitenberg(PvdA) en de heer Campfens(PvdA)gebruik. Zij stelden vragen over de gemeentelijke communicatie rondom het Centrumplan mede in relatie tot de SED samenwerking( college gaat hierin nu actie ondernemen) en het actief informeren van de raad over afgewezen subsidieverzoeken. De heer Molenaar wilde graag meer duidelijkheid over het rapport van de SP Hoorn over het gepresenteerd Zwartboek over de werkomstandigheden bij Op/Maat. De raad zal hier verder over worden geïnformeerd.
Burgerinitiatief Oosterleek.
Voor het eerst in de geschiedenis van de raad stond een burgerinitiatief op de agenda. Het betrof hier het verzoek van de bewoners van Oosterleek om een wandelpad aan te leggen over het land met een brug over de dijkgracht naar het IJsselmeer. In het verleden bestond deze wandelroute al, maar door de dijkverzwaring van de afgelopen jaren was dit pad vervangen door een noodweg. Deze weg werd later weggehaald en verdween het wandelpad. De raad vond dit initiatief een prima voorstel en keurde dit geheel goed.
Vaststelling Haventje Wijdenes.
Het college stelde hier de raad voor een krediet van 22.000,00 euro beschikbaar te stellen voor een gedegen onderzoek naar de twee scenario’s die moeten lijden tot een visie voor het bekende haventje. Optie 1 is het haventje als regionale recreatieve passantenhaven aan te wijzen of het aanwijzen van de haven als vluchthaven voor de pleziervaart en tevens de aanleg/ afvaartplaats voor de reddingsvereniging Wijdenes. De raad vond de kosten van het onderzoek vrij hoog maar ging toch akkoord met de voorstellen.
Missie Bewaren en laten zien.
In het bestuurskrachtonderzoek stelde de visitatiecommissie dat veel afzonderlijke beleidsstukken goed werden uitgevoerd. Het ontbrak echter aan een meer integrale visie van de Gemeente. Deze visie moest geen groot uitgebreid stuk worden, maar slechts een A/viertje. Dit is gelukt en de raad kon zich hierin ook vinden.
Vaststelling Jaarstukken 2012.
Het accountantsverslag van Deloitte gaf een positief advies over de jaarstukken 2012 en de accountant heeft, met enkele aanbevelingen er aan toegevoegd, een goedkeurende verklaring afgegeven. Deze controle richt zich vooral op de aspecten van getrouwheid en rechtmatigheid. De aanbevelingen die de accountant meegaf had met name betrekking op het beleid van de grondexploitaties, de financiële controle op de kostenposten van het nieuw te bouwen gemeentehuis en de voorzieningen. Het uiteindelijke resultaat na bestemming is 217.000,00 euro dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Ook de reservepositie van de gemeente ziet er gunstig uit. De algemen reserves en de bestemmingsreserves bedragen thans 32 miljoen. Onze fractie kon akkoord gaan met de raadsvoorstellen en keurde de jaarstukken voor akkoord.
Tijdens de besluitnemende vergadering werden genoemde punten ingebracht en definitief goedgekeurd.
Rondetafelgesprekken 10 juni 2013
Op maandagavond 10 mei in de raad- en commissiezaal van het voormalige raadhuis van Venhuizen:
20.00 uur: Raadzaal: vaststelling bestemmingsplan Drechterland Zuid en plan MER . en de vaststelling grenswijziging Drechterland-Hoorn.
20.00 uur: Commissiekamer:vaststelling zienswijze Jaarstukken 2012/begroting 2014 Veiligheidsregio NHN: vaststelling zienswijze Jaarstukken 2012, herziene begroting 2013 en begroting 2014 GGD Hollands Noorden en vaststelling gemeenschappelijke regeling regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.
21.30 uur: raadzaal: Ambtelijke fusie Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland en vaststelling plannen decentralisaties Sociaal domein en beschikbaarstelling krediet.

Raadzaal Hoogkarspel:
Donderdagavond 13 juni: van 20.00-22.00 uur: Vaststellen Perspectievennota 2013

Fractievoorzitter P.Keersemaker

 

 

Naar boven