Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Nieuws van de fractie, juni.

VergaderingHet was me het weekje wel zo vlak voor het zomerreces. Omdat het reces wel twee maanden duurt, moesten er door de raad nog enkele zeer belangrijke besluiten genomen worden die niet om uitstel vroegen. Om een paar voorbeelden te noemen, maandagavond 24 juni met name de vaststelling van bestemmingsplan Drechterland Zuid, de grenswijziging tussen Hoorn en Drechterland( nieuw aan te leggen begraafplaats) en donderdag 27 juni jl. de Perspectievennota en de verdere voortzetting/uitvoering van het samenwerkingsverband SED(ambtelijke fusie).

De behandeling van de Perspectievennota stond eigenlijk op de agenda van maandag ,maar is- gelet de uitgebreide agenda en de tijd- op voorstel van de voorzitter en met goedkering van de raad naar de donderdag gegaan. En.. we hebben uit de krant kunnen vernemen dat ons voormalig raadslid en wethouder van GBD is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de Gemeente Schagen. Vanaf deze plaats namens bestuur en fractie van harte gefeliciteerd en heel veel succes in die mooie gemeente. We zijn er trots op dat we in de afgelopen jaren twee leden als burgemeester hebben zien benoemen. Geweldig toch!


Raadsvergadering maandag 24 juni 2013.
Bij de start van de vergadering werden alle raadsleden verrast met een presentje van wethouder Reus, nl. een dvd van Oorlogsmonumenten vertellen en een actuele fiets- en wandelroutekaart Drechterland( aan te bevelen). Tijdens het zgn. Vragenkwartiertje kwamen vragen over de verruiming van de openstellingmogelijkheden voor de winkels op zondag ( twee verzoeken), de stand van zaken m.b.t de ketensamenwerking binnen het beheer van de openbare ruimte. Hierover verschijnt binnenkort een notitie.
De raad nam unaniem de volgende voorstellen aan:
a. Ontwerpbegroting 2014 Recreatieschap West Friesland.
b. 2e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden.
c. De conceptrekening 2012, begrotingswijziging 2013 , conceptbegroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling Westfries Archief.
d. Benoeming nieuwe voorzitter College van Bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Present.
e. En de vaststelling gemeenschappelijke regeling RUD Noord Holland, vaststellen plannen Decentralisaties Sociaal Domein en krediet,jaarstukken 2012 en begroting 2014 veiligheidsregio Noord Holland Noord en vaststellen zienswijze Jaarstukken 2012, herziene begroting 2013 en begroting 2014 GGD Hollands Noorden. M.u.v. de VVD konden de andere fracties akkoord gaan met de voorstellen.
De behandeling van bestemmingsplan Drechterland Zuid vroeg om meer tijd en debat. Er waren behoorlijk veel zienswijzen door burgers en agrariërs op dit plan ingediend, deels gegrond , geheel gegrond, geheel ongegrond of deels ongegrond. Het is onmogelijk op alle zienswijzen hier in te gaan. Wel werden er door de PvdA enkele amendementen ingediend en door de VVD zelfs een motie. Gemeentebelangen Drechterland kon zich na enkele toezeggingen van de wethouder vinden in deze amendementen. De motie van de VVD- om bij de uitvoering van het nieuwe bestemmingsplan rekening te houden met het respecteren van de verkregen rechten zoals die in het oude bestemmingsplan van kracht waren -kreeg niet de steun van de andere fracties en werd daarom ingetrokken. Het bestemmingsplan werd door de raad met inachtneming van de amendementen met 14 voor en 3 tegen m.b.t. de punten 1 t/m 3 aangenomen en voor punt 4 unaniem.


Raadsvergadering donderdag 27 juni 2013.
Dat het een lange zit zou worden( tot bijna 24.00 uur) met mogelijk diverse schorsingen was voor een ieder wel duidelijk. Hier lagen de standpunten van de fracties toch wel heel verschillend. Er heeft menig onderlinge discussieplaats gevonden waar veel belangstellenden en ook medewerkers van onze gemeente getuige van waren. Zelfs was er hoog bezoek uit Enkhuizen( SED samenwerking).


De Perspectievennota 2013-2017.
In de afgelopen raadsperiode zijn we al geconfronteerd geweest met aanzienlijke bezuinigingen die we grotendeels hebben kunnen opvangen. Maar daarmee waren we er niet. Er komen steeds meer bezuinigingen op ons af. Nu weer de 6 miljard die de regering gaat uitvoeren. Ook de gemeenten zullen hier de nadelige gevolgen van ondervinden. Wij zullen grote en soms pijnlijke besluiten moeten nemen om deze tekorten op te vangen omdat de provincie een sluitende meerjaren begroting eist. Gevolgen die velen- in welke hoedanigheid dan ook -zullen treffen. Niet alleen het college ,maar ook de raad kan met voorstellen komen, richting aangeven waar deze bezuinigen kunnen plaatsvinden. Voorstellen waar we dan later effectieve keuzes uit kunnen maken en waarvan de gevolgen ook helder zijn. De fractie van GBD heeft hierbij de volgende voorstellen gedaan:
a. Onderzoek doen naar de niet wettelijke taken van de gemeente en de financiële gevolgen daar van weergeven.
b. Alleen externe deskundige in huis halen en dit melden aan de raad, indien deze deskundigheid werkelijk noodzakelijk is.
c. Aanpassingen brengen in de subsidies aan de muziekscholen en de bibliotheken.
d. Op verantwoorde wijze de bovenwettelijke uitgaven van het sociale domein ombuigen tot de wettelijke norm(100 ipv de huidige 110%).
e. De huidige 5 % OZB/WOZ belasting deze periode handhaven en voor de toekomst een extra verhoging met grote voorzichtigheid toepassen.
f. D.m.v. burgerparticipatie bevorderen dat het onderhoud van het openbaar groen en de sportvelden gedaan word door de burgers en de leden van de verenigingen.
In het najaar zullen alle voorstellen van college en fracties aan de orde komen, moeten er keuzes worden gemaakt voor de begroting 2014. Voorstellen dat geen kruimelwerk meer kan zijn, maarbesparingen die er toe doen. Wel hebben wij het college gevraagd uitvoering te geven aan een krediet van 20.000,00 euro om de wandelroute door de Blokdijk mogelijk te maken. Andere aanpassingen van de nota hadden we niet.


Samenwerkingsverband SED( ambtelijke fusie Drechterland, Stedebroec en Enkhuizen).
Het was tijdens de behandeling van dit agendapunt erg spannend. Uiteindelijk bleek dat D'66/Groenlinks en de PvdA om moverende redenen tegen deze ambtelijke fusie stemden. Zij zagen meer heil in een directe gemeentelijke fusie(herindeling), korter proces en goedkoper. Gemeentebelangen -bij meerderheid- en de VVD bleven - hoewel deze fractie de spanning er nog even inhield – voorstander van deze fusie en het CDA ging tenslotte na enkele schorsingen mee omdat er van de zijde van de burgemeester de absolute toezegging werd gedaan om een 5% bezuiniging op de begroting te effectueren. Dit was voor het CDA een zeer zware eis. Hierdoor werd de ambtelijke fusie met een meerderheid aangenomen van 12 voor en 5 tegen. Bij het besluit van onze fractie was bepalend de volgende strategische doelstellingen:
1. Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers.
2. Het verminderen van de kwetsbaarheid.
3. Het verbeteren van de slagkracht, effectiviteit en efficiency.
4. Het verstevigen van de strategische positie in de regio.
5. SED-samenwerking geeft impuls aan de samenwerking in West Friesland.
6. Het positieve advies van de ondernemingsraden van de drie betrokken gemeenten.
Wel zijn wij ons er terdege van bewust dat er nog grote uitdagingen in het verschiet liggen tijdens het verloop van het proces. Middels de Klankbordgroep worden wij regelmatig op de hoogte gesteld van de verdere ontwikkelingen.

 

Rondetafelgesprekken maandag 9 september2013
Ik wens u allen een heel fijne en vooral zonnige zomervakantie toe!
Fractievoorzitter P.Keersemaker

 

Naar boven