Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Bijeenkomst Politiek Lijsttrekkersdebat Senioren

Obama-Great-Debate  11-e1304589202946Donderdagmiddag 13 februari vond in het Dorpshuis te Venhuizen een levendig lijsttrekkersdebat plaats. De middag die om 14.00 uur begon was georganiseerd door de Seniorenraad van Drechterland. Gesprekleidster van deze middag was Heleen Nooter indien nodig ondersteund door dhr. Quakkelaar. Er waren meer dan 50 senioren aanwezig, aangevuld door diverse raadsleden, fractievertegenwoordigers en kandidaat raadsleden.ER waren 5 fracties met hun lijstrekkers aanwezig t.w. namens GBD –Vincent Reus, CDA-Dirk te Gootenhuis, VVD- Jaap Klasen ,PDL-Sjon Wagenaar en SPD-Harm Schraa.


Na het welkomstwoord van Heleen kreeg elke lijstrekker de gelegenheid- gedurende 10 minuten- de hoofdlijnen van hun verkiezingsprogramma m.b.t. het Seniorenbeleid nader toe te lichten. Een ieder deed dat op z’n eigen wijze. Na de intro kregen de aanwezigen de gelegenheid vragen hierover te stellen. De meest voorkomende items van deze middag waren wonen (levensloopbestendig) liefst zo dicht mogelijk bij het centrum, mobiliteit (buurtbus en openbaar vervoer), welzijn, veiligheid, voorzieningenniveau, kleine kernenbeleid ,gezondheid (bewegen) en zorg (WMO). Bij het laatste ging het met name over het zolang mogelijk zelfstandig wonen met ondersteuning van huishoudelijke hulp, mantelzorgers, vrijwilligers en familieleden. M.a.w. hulp op maat! Er kunnen ook wijkteams (inclusief een coach) gevormd worden die ondersteunend en coördinerend kunnen gaan functioneren. Motto was: wat kan ik voor een ander doen en wat kan die ander voor mij betekenen.
Belangrijke aandachtspunten waren ook het behoud van het groene open landschap ,een goed ondernemersklimaat en een direct contact met de burgers(keukentafelgesprekken en burgerinitiatief). De financiën van de gemeente moeten qua inkomsten en uitgaven in balans zijn. Er komt geen extra verhoging van de WOZ(ozb),wel dienen er straks wel prioriteiten gesteld te worden. Er komen nl. nogal behoorlijk war taken naar de gemeente inclusief een aardige efficiencykorting.
Over het basisonderwijs werd er gediscussieerd om scholen die in hun bestaan worden bedreigd te laten fuseren, maar wel zo dicht mogelijk bij de woonkernen.
Er ligt ook een belangrijke taak voor de Ouderenbonden in Drechterland. Met name op het terrein van de belangenbehartiging en het organiseren van cursussen (computer etc.) en sociale activiteiten kunnen zij een goede gesprekspartner worden. Het Ouderenbeleidsplan kan hierbij leidend zijn.
Tussen de politieke partijen was er qua uitganspunten van hun verkiezingsprogramma geen heel groot verschil. Slechts op enkele onderdelen werd er wat extra accent gelegd. Bijv. behoud van de bieb te Venhuizen, het openbaar vervoer en behoud van onze opgebouwde cultuur.
Om 15.45 uur was het debat afgelopen. Na afloop werd er nog wat informeel met elkaar gesproken over de ervaringen van de senioren en hun ervaringen. We kijken terug op een interessante en gezellige middag.

 

 

Naar boven