Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Lijstrekkersdebat Hoogkarspel

 

Hierbij de toespraak van onze wethouder en lijsttrekken van Gemeentebelangen Drechterland Vincent Reus tijdens het verkiezingsdebat van 5 maart in de Protestantse Kerk te Hoogkarspel:

Gemeentebelangen Drechterland maakt zich sterk voor goed wonen, werken en recreëren in een groene en landelijke omgeving.
Het bestuur dicht bij haar inwoners, daar waar voordeel te behalen valt, sturen op collegiale samenwerking met SED gemeenten en/of de regio. Tezamen met een sterk ambtelijke organisatie geeft dit voldoende garantie voor sterk, dicht bij inwoners staand, bestuur.
Gemeentebelangen Drechterland gaat voor een goed ondernemers klimaat en een sterk midden en kleinbedrijf in combinatie met verlaging van de regeldruk. Meer verantwoordelijkheid bij de inwoners.
Voor Gemeentebelangen Drechterland staat de positie van de burger centraal. Jong en oud moeten mee kunnen blijven doen in de sociale samenleving van onze gemeente.
Bij wie in staat is om zelf deels in zijn zorgbehoefte te voorzien verwachten wij een deel eigen inzet. Wie dat niet zelf kan is er de gemeente voor een goede oplossing en zij zorgt voor een goede begeleiding en coaching van mantelzorgers.
Voldoende woningen voor senioren in de centra van de kernen met goede zorg op maat in de directe nabijheid.
Gemeentebelangen Drechterland wil de wijkverpleegkundige terug met daarnaast voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking een eigen informatiepunt in het huis der gemeente en dorpshuis 't Centrum.
Gemeentebelangen Drechterland staat voor een goed wegen- en groenonderhoud en geen verloedering van kernen en wijken.
De verlaging van het gemeentefonds dwingt tot het maken van mogelijk pijnlijke keuzen die wij niet uit de weg kunnen gaan. Duidelijk is dat dit niet tot een extra lastenverzwaring mag leiden.
Als u in Drechterland meer ondernemerschap en aandacht voor ouders en kansen voor jongeren wil stem dan Gemeentebelangen Drechterland.

Zichtbaar in uw gemeente!

 

Naar boven