Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Gemeentebelangen Drechterland zeer ontevreden over aanpak restauratie huisje opoe Balk in Oosterleek

Huisje Balk-1Huisje Balk-2Huisje Balk-3

Het eeuwenoude West-Friese langhuis boerderijtje in Oosterleek is ernstig in verval geraakt. Na jarenlang onderhandelen met de eigenaren zijn er plannen ontwikkeld om dit bijzondere monumentje, voor het te laat is, te restaureren en te behouden voor ons nageslacht. Gemeentebelangen Drechterland (GBD) juicht deze plannen toe, het verval is al jarenlang een onderwerp van discussie en ergernis bij inwoners en omwonenden.

 

Uitgangspunt van GBD bij het restaureren van het vervallen boerderijtje is het conserveren en borgen van de oorspronkelijke historische waarde van de gehele kavel voor Oosterleek en hun bezoekers.

Het eerste argument om tegen het voorgestelde raadsvoorstel te stemmen is de eis van de eigenaren om afstand te doen van het vervallen boerderijtje onder voorwaarde van de familie Balk dat er op de kleine boomgaard aan de westzijde een extra bouwkavel voor een nieuw te bouwen woning wordt toegestaan. Zoals gezegd hecht GBD grote waarde aan het herstel en behoud van historische panden in onze gemeente en het niet verder verdichten van de open ruimten in het landelijk gebied. Dit is een belangrijk onderwerp van het GBD verkiezingsprogramma. Daarnaast wil GBD de garantie dat er voldoende overleg met de omwonende wordt gevoerd over de aanpak en uitvoering.

Een tweede belangrijke argument waarom GBD geen medewerking wenst te verlenen aan de plannen voor een extra woning naast het te restaureren boerderijtje is gelegen in het feit dat de oorspronkelijke inrichting van de kavel door het nu voorliggende raadsvoorstel wordt vernietigd.

De kleine boomgaard moet onderdeel blijven van het oorspronkelijk kleinschalige boerenbedrijfje. In het boerderijtje was slechts plaats voor 3 koeien. De fruittuin was de aanvullende bron van inkomsten en daarmee onlosmakelijk met het bedrijfje verbonden. In een documentatiewerk, getiteld De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier van L.Brandts Buys, is de geschiedenis van het betreffende bedrijfje nauwkeurig beschreven. GBD is van mening dat het boerderijtje en de kleine naastgelegen fruittuin als één geheel moet worden gezien en na restauratie ook als zodanig dient te worden ingericht en behouden. Pas dan wordt recht gedaan aan de historie van de West-Friese langhuis boerderij en is een investering in een restauratie verantwoord.

GBD zal de voorgestelde restauratieplannen, waarmee een bedrag is gemoeid van zo’n € 700 000, dan ook pas willen en kunnen steunen als aan de door ons gestelde bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan.

Reageren kan hieronder of op onze facebook pagina.

Naar boven